skip to Main Content

HANDELSBETINGELSER HOS DIVOT APS

 

Anvendelse og aftaleindgåelse

Nedenstående generelle handelsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Divot ApS. (herefter benævnt ”D”) idet omfang, betingelserne ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale. Aftale indgås ved D’s opfyldelse af ordrer afgivet af køber, ved indgåelse af skriftlig aftale eller optaget via telefon.

 

Priser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, afgifter og skatter (for gødning og planteværn dog inkl. afgifter gældende på tidspunktet for aftaleindgåelsen). Olieafgift udgør pt. kr. 2,56 pr. L. Energiafgift 4,57 pr. L  Der henvises i øvrigt til den indgåede aftale.

 

Levering

Leveringstid:

D tilstræber at levering foretages inden for oplyste leveringstider. Oplyste samt generelt anførte leveringstider, f.eks. på hjemmeside, er dog alene vejledende.

Forsinket levering:

Er der indgået aftale om levering på et bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse med en leverance ikke ret for køberen til at annullere (og ej heller ophæve) den pågældende leverance, før køber ved skriftlig meddelelse til D har fastsat en rimelig frist for levering og angivet, at køber agter at annullere den pågældende leverance, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist, er køber herefter berettiget til, ved skriftlig meddelelse til D, at annullere den pågældende leverance. Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinkelse. Forsinkelse med én leverance giver ikke køber adgang til at annullere/hæve hverken tidligere eller senere leverancer. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Levering af fast kvantum i en periode:

Medmindre andet fremgår af parternes aftale, udgør den aftalte mængde et fast kvantum til successiv levering jævnt fordelt over den aftalte periode i henhold til de fastsatte vilkår og den aftalte pris. Den aftalte mængde udgør det maksimale kvantum til levering, og et eventuelt større forbrug købes til gældende dagspris. Aftages ikke successivt (jævnt fordelt over den aftalte periode) en mængde, som forholdsmæssigt svarer til den aftalte mængde, er D berettiget til at reducere restmængden forholdsmæssigt på grundlag af den allerede aftagne mængde.

Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget mindre end den aftalte mængde, eller er køber ophørt med at aftage inden aftaleperiodens udløb, er D efter eget valg berettiget til:

  1. at betragte restmængden som annulleret;
  2. at foretage differenceafregning for restmængden,

således at køber for restmængden faktureres forskelle mellem den aftalte pris og gældende dagspris ved aftaleperiodens udløb/ophør af aftagelse. Aftaleperioden og restkvantum i henhold til aftalen fremgår af den halvmånedlige statusopgørelse.

Efterfølgende ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

 

Ejendomsret

Uanset at levering har fundet sted, forbeholder D sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling har fundet sted.

 

Oplagring hos D og lagerleje

For forud fakturerede mængder betales lagerleje efter gældende takster, indtil den oplagrede mængde er aftaget af køber. Oplysning om lagerleje kan rekvireres hos D.

Modtagekontrol og mangler

Reklamation:

Køber skal straks efter leverancen kontrollere følgesedlens indhold, samt at den bestilte mængde er leveret, og at leverancen i øvrigt, herunder kvalitetsmæssigt, er i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt dette ikke er tilfældet, er køber forpligtet til straks at give skriftlig meddelelse til D. Gør køber ikke indsigelse senest 8 dage efter levering, kan der ikke senere reklameres over mangler ved leverancen.

Mangelsbeføjelser:

D kan efter eget valg afhjælpe eventuelle mangler ved efterlevering/omlevering inden for rimelig tid eller ved at meddele køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber har ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser, såfremt D afhjælper manglerne ved efterlevering/omlevering eller meddeler køber et forholdsmæssigt afslag. Såfremt D ikke foretager afhjælpning eller efterlevering/ omlevering inden rimelig tid, kan køber annullere for så vidt angår den del af leverancen, der er mangelfuld. Mangler ved én leverance berettiger således ikke til annullering/ophævelse af hele aftalen. Køber kan ikke gøre brug af andre mangelsbeføjelser.

 

Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb

D forbeholder sig ret til at fakturere køber for fosfor- og/eller råvareafgifter m.v., som måtte blive pålagt en leverance. I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter, hvor den pågældende afgift pålægges D, forbeholder D sig ret til at overvælte afgiften på køber. Tilsvarende gælder ved ændring og/eller indførsel af skatter, bidrag, gebyrer el. lign. samt i tilfælde af valutareguleringer. Endvidere kan et beløb svarende til D’s skønnede omkostninger tillægges prisen i tilfælde af indførsel af offentlige påbud eller forbud vedrørende varens indhold, behandling eller produktionsmetode.

 

Særligt for køb af planteværn

Planteværn forhandlet af D er mærket efter gældende forskrifter. Planteværn er afgiftsberigtiget efter gældende bestemmelser fra EU- og danske myndigheder. Køber skal betale sådanne afgifter som en del af planteværnets pris. Køber er pligtig til at behandle planteværn i overensstemmelse med de forskrifter, der er påtrykt emballagen eller oplyst/udleveret af D.

 

Betaling/renteberegning

D’s betalingsbetingelser er: ”15 dage ”. Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr samt et kompensationsbeløb, ligesom der kan beregnes renter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid af D fastsatte rentesatser. Oplysning om rykkergebyr, kompensationsbeløb og rentesats kan rekvireres ved henvendelse til D. For gæld, der er mere end tre måneder gammel i forhold til faktureringsdagen, beregnes ekstrarente som tillæg til den ovenfor anførte renteberegning. Ekstrarenten udgør den til enhver tid af D fastsatte rentesats herfor. Oplysning her om kan rekvireres ved henvendelse til D. Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter. D er til enhver tid berettiget til at foretage en (fornyet) kreditvurdering af køber. Hvis de af D fastsatte kriterier for sådan kreditvurdering fører hertil, er D berettiget til, for så vidt angår fremtidige leveringer, at kræve kontant betaling ved levering.

 

Erstatningsansvar

Nedenstående om erstatningsansvar for D gælder med forbehold for, hvad der i øvrigt følger i henhold til disse handelsbetingelser. D er alene erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af mangler ved leverede produkter og produktskade forårsaget af en defekt ved leverede produkter, såfremt skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser fra D’s side. Forvolder en af D leveret vare personskade som følge af en defekt ved varen, hæfter D alene i det omfang, dette følger af ufravigelige retsregler. Det er en betingelse for D’s erstatningsansvar, at køber nøje har fulgt D’s og/eller producentens anvisninger. D er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning ydet af D samt markedsorienteringer eller vurderinger offentliggjort af D, f.eks. på D’s hjemmeside. D’s erstatningsansvar kan i forhold til hvert enkelt tilfælde (skade/leverance) ikke overstige DKK 2 mio. – såvel i relation til produktansvar som et eventuelt mangelsansvar – og kan I relation til en enkelt køber på årsbasis ikke overstige DKK 4 mio. I det omfang, D måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, herunder produktansvar som følge af varer leveret til køber, er køber forpligtet til at holde D skadesløs for sådan skade eller tab, som DA efter det ovennævnte ikke er erstatningsansvarlig for. Hvis tredjemand fremsætter krav mod DA eller køber om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden part skriftligt herom. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig med sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod D på grundlag af en produktskade. Uanset at D måtte gøres ansvarlig overfor køber eller tredjemand i medfør af reglerne om produktansvar eller som følge af forsinket eller mangelfuld levering, er D ikke under nogen form ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af goodwill, tabt fortjeneste og tab, som er opstået ved købers manglende kontraktmæssige opfyldelse af sine forpligtelser overfor tredjemand. D er heller ikke ansvarlig for udgifter og tab forbundet med (hverken købers eller senere omsætningsled) hjemtagelse/tilbagetrækning af et af køber solgt produkt, herunder hvor købers produkt er fremstillet ved brug af leverancer fra D. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt disse er i strid med ufravigelig lovgivning, eller såfremt D har forårsaget skaden eller tabet forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

 

Øvrige betingelser

Force majeure

I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå D ikke har indflydelse, herunder regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, offentlige forskrifter, beslaglæggelse, (lokale) strejker, blokader og/eller lockout, slowdawn, importforbud, naturkatastrofer eller (lokale) dårlige vejrforhold, vareknaphed, brand, (lokale) maskinnedbrud, (lokal) mangel på transportmidler, arbejdskraft, råvarer eller energi, krig, optøjer, terrorisme, uroligheder samt forsinkelser fra D’s leverandørers side, forbeholder D sig ret til at stille opfyldelsen af ordren i bero så længe de pågældende omstændigheder helt eller delvist begrænser Ds muligheder for levering set i forhold til tidspunktet for ordrens indgåelse, eller at annullere ordren helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til køberen.

Tvister

Med mindre andet specifikt følger af disse handelsbetingelser, skal alle tvister afgøres efter dansk ret, i det parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten.

Back To Top